ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ 2018

[Το καταστατικό σε αρχείο PDF]

Προοίμιο
Η «Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία» ιδρύθηκε στην Αθήνα, το δε καταστατικό της εγκρίθηκε με τη 3067/05-03-1925 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αριθμό Μητρώου 1491. Στη συνέχεια, το καταστατικό της τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών 6101/04-03-1929, 2055/02-03-1933, 3840/02-03-1938, 999/02-02-1947 και 2573/24-12-1971.

Άρθρο 1
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ
1. Iδρύθηκε επιστημονικό, πολιτιστικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο, με την επωνυμία «Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία» (εφεξής Ε.Φ.Ε.) και για τις σχέσεις του με την αλλοδαπή «Hellenic Philatelic Society», με έδρα την Αθήνα, Ακαδημίας 57. Η Ε.Φ.Ε. μπορεί να αλλάξει διεύθυνση εντός των ορίων της έδρας της χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της.
2. Η σφραγίδα της Ε.Φ.Ε. έχει σχήμα κυκλικό, πλαισιώνεται από την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ * ΑΘΗΝΑ 1925 *», ενώ στο κέντρο φέρει την κεφαλή του Ερμή.

Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΙ
Σκοπoί της Ε.Φ.Ε. είναι:
1. Η μέριμνα και λήψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη και διάδοση του φιλοτελισμού, ως δημιουργικής πρακτικής και ως σύνθετης επιστήμης.
2. Η μελέτη, έρευνα, διάσωση και ανάδειξη του ελληνικού γραμματοσήμου και της ταχυδρομικής ιστορίας στον ελλαδικό και ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, ως στοιχείων της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
3. Η παροχή στα μέλη και τρίτους κάθε βοήθειας σχετικής με τη φιλοτελική έρευνα.
4. Η συντήρηση, ο εμπλουτισμός και η αξιοποίηση φιλοτελικής βιβλιοθήκης.
5. Η προάσπιση της πολιτιστικής και εκδοτικής πολιτικής του ελληνικού γραμματοσήμου.
6. Ο εντοπισμός και η καταπολέμηση των πλαστών και των πλαστογράφων.
7. Η παρουσία και προβολή του ελληνικού φιλοτελισμού στο εξωτερικό.

Άρθρο 3
ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ
Οι σκοποί της Ε.Φ.Ε. επιτυγχάνονται ενδεικτικά με:
1. Τη λειτουργία εντευκτηρίου και φιλοτελικής βιβλιοθήκης, στα οποία έχουν ελεύθερη πρόσβαση τα μέλη και τρίτοι, τη λειτουργία ιστότοπου και την παρουσία της Ε.Φ.Ε. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2. Την οργάνωση και πραγματοποίηση διαλέξεων, ημερίδων, συμποσίων, εκθέσεων και συναφών φιλοτελικών εκδηλώσεων, με ενδεχόμενη συνεργασία με άλλους φιλοτελικούς φορείς ή φορείς πολιτισμού με κοινούς ή παρεμφερείς στόχους, του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
3. Την τακτική έκδοση του περιοδικού «Φιλοτέλεια» με δημοσιεύσεις ανακοινώσεων, ευρημάτων ή μελετών, την έκδοση ανατύπων, καθώς και την έκδοση αυτόνομων έργων φιλοτελικού περιεχομένου.
4. Τη στενή συνεργασία με τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο φορέα για την έκδοση των ελληνικών γραμματοσήμων και την υποστήριξη των θεμελιωδών αξιών που διέπουν την έκδοση και κυκλοφορία τους.
5. Την έκδοση πιστοποιητικών γνησιότητας γραμματοσήμων και ταχυδρομικών τεκμηρίων.
6. Την απονομή βραβεύσεων και ηθικών αμοιβών.

Άρθρο 4
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ Ε.Φ.Ε.
1. Για την επίτευξη των σκοπών τα μέλη συμφωνούν να εισφέρουν στην Ε.Φ.Ε. τακτικές ή και έκτακτες εισφορές, καθώς και τέλος εφ’ άπαξ εγγραφής, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής Δ.Σ.) και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης (εφεξής Γ.Σ.).
2. Εκτός των ως άνω εισφορών οι πόροι προέρχονται από:
• Δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες ή κληροδοσίες φυσικών ή νομικών προσώπων, εθνικές και ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές διεθνών οργανισμών, δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού που παρέχονται για τη στήριξη των σκοπών της Ε.Φ.Ε. Κληρονομίες που καταλείπονται στην Ε.Φ.Ε. γίνονται πάντοτε αποδεκτές με το ευεργέτημα της απογραφής. Αν δωρεά προσφέρεται για ορισμένο σκοπό δεν μπορεί να διατεθεί για άλλον, εκτός αν αυτός κατέστη ανέφικτος, οπότε αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ., υπό την έγκριση της Γ.Σ. Για τις κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές που διατίθενται για ορισμένο σκοπό γίνεται ιδιαίτερη διαχείριση τους στον προϋπολογισμό και οι πρόσοδοί τους διατίθενται αποκλειστικά κατά τους όρους του διαθέτη ή του δωρητή.
• Έσοδα προερχόμενα από τις δραστηριότητες της και τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών της.
• Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά, εθνικά ή διεθνή προγράμματα και ειδικότερα επιδοτήσεις κρατικών φορέων, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 5
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Τα μέλη της Ε.Φ.Ε. διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.
1. Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει όποιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας και τόπου κατοικίας και είναι ικανός για δικαιοπραξία, μετά από αίτησή του προς το Δ.Σ. συνοδευόμενη από πρόταση δύο τακτικών μελών. Η εγγραφή του μέλους πραγματοποιείται μετά από απόφαση του Δ.Σ. κατά την πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασης του και μετά την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής.
2. Μέλη που καθυστερούν τη συνδρομή τους διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ., διατηρούν όμως το δικαίωμα επανεγγραφής τους.
3. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από την Ε.Φ.Ε., αλλά διατηρούν το δικαίωμα επανεγγραφής.
4. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, με απόφαση του Δ.Σ. εγκρινόμενη από τη Γ.Σ., πρόσωπα με εξαιρετική προσφορά στην υλοποίηση των σκοπών της Ε.Φ.Ε.

Άρθρο 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
1. Τα τακτικά μέλη της Ε.Φ.Ε. έχουν δικαίωμα:
• Να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις Γ.Σ. με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις του ημερολογιακού έτους της Γ.Σ.
• Να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη των θεσμικών οργάνων της Ε.Φ.Ε.
• Να απολαμβάνουν ισότιμα τα ωφελήματα που απορρέουν από την ιδιότητα τους ως μελών της Ε.Φ.Ε.
2. Τα τακτικά μέλη της Ε.Φ.Ε. οφείλουν:
• Να συμβάλλουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους στην επίτευξη των σκοπών της Ε.Φ.Ε., να επιδεικνύουν τη διαγωγή που επιβάλλεται από τη σοβαρότητα και σπουδαιότητα των σκοπών της και να προάγουν τη φήμη και αξιοπιστία της.
• Να καταβάλλουν τις τακτικές και έκτακτες εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα.
• Να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αφορά τα σωματεία, τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.
3. Τα επίτιμα μέλη:
• Δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Άρθρο 7
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ.Σ.)
1. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από τον νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Η Γ.Σ. ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του σωματείου. Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γ.Σ. έχει:
• Να εγκρίνει τον διοικητικό απολογισμό του Δ.Σ., τα οικονομικά αποτελέσματα και την περιουσιακή κατάσταση της προηγούμενης χρήσης, τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης καθώς και την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
• Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
• Να εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής (εφεξής Ε.Ε.).
• Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.
• Να αποφασίζει για τη διάλυση του σωματείου.
• Δεν έχει όμως το δικαίωμα να προσθέτει θέματα στην ημερήσια διάταξη.
2. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός, πλην των ψηφοφοριών για αποβολή μέλους, την εκλογή Δ.Σ., Ε.Ε. ή θέματος που έχει δικαίωμα να θέσει ο Πρόεδρος της Γ.Σ., οι οποίες λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία. Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών, ενώ στη δεύτερη απόλυτη.
3. Κάθε χρόνο, κατά το πρώτο δίμηνο, συγκαλείται μία (1) τακτική Γ.Σ., ύστερα από πρόσκληση και ανακοίνωση του Προέδρου του Δ.Σ., τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της. Η ανακοίνωση-πρόσκληση γίνεται γνωστή στα μέλη μέσω του ιστότοπου, του περιοδικού και του πίνακα ανακοινώσεων του εντευκτηρίου της Ε.Φ.Ε. Στην ανακοίνωση-πρόσκληση ορίζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η ημερομηνία και ο τόπος πραγματοποίησης της Γ.Σ.
4. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακά ενήμερων μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται σε χρόνο και τόπο που έχει προκαθορισθεί στην ανακοίνωση-πρόσκληση της προηγούμενης παραγράφου. Κατά την επαναληπτική Γ.Σ. θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών. Μη ενήμερα ταμειακά μέλη μετέχουν στη Γ.Σ., δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου.
5. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γ.Σ. με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μελών στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον γίνεται μετάδοση της σε πραγματικό χρόνο.
6. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μελών στις αρχαιρεσίες είτε με την άσκηση του δικαιώματος της ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε δι’ αλληλογραφίας. Τα μέλη που ψηφίζουν με ηλεκτρονικά μέσα ή δι’ αλληλογραφίας συνυπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας.
7. Στις εργασίες της Γ.Σ., ένα ταμειακά ενήμερο μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει ένα μόνο ταμειακά ενήμερο μέλος, με έγγραφη εξουσιοδότησή του.
8. Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή έγγραφη αιτιολογημένη αίτηση του ενός τετάρτου (1/4) των ταμειακά ενήμερων μελών, στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι λόγοι σύγκλησης της. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι υποχρεωμένος αμέσως να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. με ανακοίνωση-πρόσκληση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την επομένη της κατάθεσης του αιτήματος, τηρώντας τη διαδικασία της σύγκλισης τακτικής Γ.Σ.
9. Τα μέλη που υπογράφουν την αίτηση είναι υποχρεωμένα να παρευρίσκονται στη Γ.Σ. για να αναπτύξουν τα θέματα για τα οποία απαιτούν τη σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ.

Άρθρο 8
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1. Αρχαιρεσίες για την εκλογή του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ., καθώς και των μελών της Ε.Ε. πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια και κατά το πρώτο δίμηνο του έτους, με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία εκλέγεται από την τακτική Γ.Σ. και της οποίας προεδρεύει το εκλεγμένο μέλος με τον μικρότερο αριθμό μητρώου Ε.Φ.Ε.
2. Το Δ.Σ. ανακοινώνει επίσημα τους καταλόγους των υποψηφίων που έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν τα ταμειακά ενήμερα μέλη της Ε.Φ.Ε., τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν την τακτική Γ.Σ. Αιτήσεις υποψηφίων που είναι μέλη Δ.Σ. άλλων φιλοτελικών σωματείων δεν γίνονται δεκτές.
3. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή για την Ε.Ε. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από τη γραμματεία του Δ.Σ. τον εκλογικό κατάλογο που περιλαμβάνει τα ενήμερα ταμειακά μέλη. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων, για την καταλληλότητα της κάλπης και για κάθε σχετικό με τις αρχαιρεσίες ζήτημα.
4. Τα ψηφοδέλτια προβλέπουν χωριστές ψηφοφορίες για:
• Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
• Τα λοιπά οκτώ μέλη του Δ.Σ.
• Τα δύο μέλη της Ε.Ε.
5. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η διαλογή πραγματοποιείται ανοικτά ενώπιον των παρόντων.
6. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας προκρίνεται το μέλος με το μικρότερο αριθμό μητρώου Ε.Φ.Ε.
7. Τις ενδεχόμενες ενστάσεις, οι οποίες μπορούν να υποβληθούν κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, επιλαμβάνεται η Εφορευτική Επιτροπή ως μόνη αρμοδία.

Άρθρο 9
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)
1. Η Ε.Φ.Ε. διοικείται από εννεαμελές Δ.Σ., το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Οικονομικό Διαχειριστή και πέντε (5) ακόμη μέλη.
2. Οι επιλαχόντες υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία αναπληρώνουν, σύμφωνα με τη σειρά που εξελέγησαν, παραιτηθέν ή μη ικανό να ασκήσει τα καθήκοντα του μέλος του Δ.Σ. ή σε περίπτωση κατά την οποία αυτό εκπέσει της θέσης του ή αποβιώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του και μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.
3. Το Δ.Σ. εντός επτά (7) ημερών από την εκλογή του συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου, καταρτίζεται σε σώμα, εκλέγει τους Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Οικονομικό Διαχειριστή και αναλαμβάνει αυθημερόν τα καθήκοντα του για τα επόμενα δύο χρόνια.
4. Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι άμισθο αξίωμα, αποκλειόμενης της παροχής οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης κατά την απασχόληση του στην Ε.Φ.Ε.
5. Τηρείται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής των πάσης φύσης βιβλίων, περιουσιακών στοιχείων και του Ταμείου, από το απερχόμενο Δ.Σ. στο νεοσύστατο Δ.Σ., το οποίο καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Οικονομικό Διαχειριστή του απερχομένου και του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. Παραδίδεται το ταμείο της Ε.Φ.Ε. και όλα τα συνοδευτικά στοιχεία αυτών από τον απερχόμενο στον νέο Οικονομικό Διαχειριστή και υπογράφουν στο βιβλίο εσόδων-εξόδων που τηρείται, με σχετική αναφορά σε αυτό.
6. Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, όταν κωλύεται ο Πρόεδρος. Συνέρχεται, επίσης, σε έκτακτες, όταν το ζητήσουν τουλάχιστον πέντε από τα μέλη του Δ.Σ. με έγγραφο τους, στο οποίο και πρέπει να αναφέρουν τους λόγους. Η πρόσκληση γίνεται με τα πλέον σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν τη σύγκλιση, και σε αυτήν ορίζονται η ημερομηνία, η ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
7. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, μεταξύ των οποίων υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος του ο Αντιπρόεδρος.
8. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Οι συμμετέχοντες μέσω τηλεδιάσκεψης υποχρεούνται να αποστέλλουν τις θέσεις τους και τις αποφάσεις τους στο e-mail της εταιρείας, αυθημερόν, και να υπογράφουν ηλεκτρονικά τα πρακτικά της συνεδρίασης.
9. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία, από δε τις συζητήσεις και τις ψηφοφορίες ανακοινώνονται μόνο όσα διατυπωθούν και υπογραφούν στα πρακτικά του Δ.Σ.
10. Όλα τα παρόντα ή συμμετέχοντα σε περίπτωση τηλεδιάσκεψης μέλη στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. οφείλουν να υπογράφουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων έστω και αν διαφωνούν, αφού καταχωρηθεί σε αυτά η γνώμη τους. Άρνηση υπογραφής των πρακτικών, από οποιαδήποτε μέλος του Δ.Σ., που ήταν παρόν στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, θεωρείται σοβαρή παράβαση του καταστατικού και έλλειψη σεβασμού απέναντι στις αξίες του σωματείου.

Άρθρο 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.
1. Το Δ.Σ. με τις αποφάσεις του διαχειρίζεται και ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία της Ε.Φ.Ε.
2. Μπορεί να ορίζει επιτροπές για τη διευκόλυνση του έργου του.
3. Προγραμματίζει και διαχειρίζεται με σύνεση και υπευθυνότητα τα οικονομικά της Ε.Φ.Ε. Για την πραγματοποίηση δαπάνης μεγαλύτερης του ισόποσου των εσόδων της προηγούμενης χρήσης απαιτείται έγκριση της Γ.Σ.
4. Είναι αρμόδιο για την προπαρασκευή των εργασιών και τις εισηγήσεις των θεμάτων στις Γ.Σ.
5. Συντάσσει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό καθώς και τον προϋπολογισμό.
6. Επιβάλλει ποινές όπου και όπως το καταστατικό ορίζει.

Άρθρο 11
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.
1. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. καθώς και της Γ.Σ., εκπροσωπεί την Ε.Φ.Ε. ενώπιον κάθε Αρχής και φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών και τον συντονισμό της δράσης της, υπογράφει δε κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την Ε.Φ.Ε.
2. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν κωλύεται διατηρώντας πλήρως όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Προέδρου κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης του.
3. Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων Δ.Σ. και Γ.Σ., έχει την ευθύνη του μητρώου των μελών, του πρωτοκόλλου εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων και της σφραγίδας, και συνυπογράφει κάθε έγγραφο μαζί με τον Πρόεδρο.
4. Ο Οικονομικός Διαχειριστής έχει την ευθύνη του ταμείου και ελέγχεται από την Ε.Ε. για την καλή διαχείριση του, ως και της περιουσίας της Ε.Φ.Ε.
5. Οι αρμοδιότητες των υπόλοιπων πέντε μελών του Δ.Σ. καθορίζονται από το Δ.Σ.
6. Με απόφαση του Δ.Σ., σε περίπτωση μακροχρόνιας αποχής από τα καθήκοντα τους, οι Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και Οικονομικός Διαχειριστής αναπληρώνονται από άλλα μέλη του Δ.Σ.

Άρθρο 12
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)
1. Η διμελής Ε.Ε. εκλέγεται κατά τις αρχαιρεσίες του Δ.Σ. και έχει ισόχρονη με αυτό θητεία.
2. Εκλέγεται από τη Γ.Σ. με καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ. και υποβολή σχετικής έκθεσης στην επόμενη τακτική Γ.Σ. ή σε έκτακτη Γ.Σ. αν τούτο ήθελε κριθεί απαραίτητο.

Άρθρο 13
ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ
1. Η Ε.Φ.Ε. υποχρεούται να τηρεί:
• ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ., στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και υπογράφεται από τα παρόντα κατά περίπτωση μέλη του Δ.Σ., με ευθύνη του Γραμματέα.
• ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ., στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά συνεδριάσεων των τακτικών και έκτακτων Γ.Σ. και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
• ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Ε.Ε., στο οποίο καταχωρούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεών της και οι εκθέσεις που συντάσσονται, σε κάθε οικονομικό και διοικητικό έλεγχο που πραγματοποιεί. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Ε.Ε. που πραγματοποιούν τους ελέγχους.
• ΒΙΒΛΙΟ-ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα και τα στοιχεία των τακτικών μελών της Ε.Φ.Ε., οι μεταβολές, οι νέες εγγραφές και διαγραφές, με ευθύνη του Γραμματέα. Στο ίδιο βιβλίο εμφανίζονται και οι ετήσιες εισφορές των μελών, με ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή.
• ΒΙΒΛΙΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΤΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των επίτιμων μελών, με ευθύνη του Γραμματέα.
• ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ-ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα που αφορούν την Ε.Φ.Ε., με ευθύνη του Γραμματέα.
• ΒΙΒΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ, στο οποίο καταχωρούνται κωδικοποιημένα τα έσοδα και έξοδα του σωματείου, με αναλυτικές εγγραφές, με ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή.
• ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, στο οποίο καταχωρούνται τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ε.Φ.Ε., καθώς επίσης και οι σχετικές μεταβολές, με ευθύνη του Οικονομικού Διαχειριστή.
2. Το Δ.Σ. δύναται να αποφασίζει για την τήρηση και οποιουδήποτε άλλου βιβλίου κρίνει απαραίτητο ή επιβάλλει η σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 14
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
1. Η Ε.Φ.Ε. διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς σε αναγνωρισμένες λειτουργούσες ελληνικές τράπεζες, με την επωνυμία που αναφέρεται στο άρθρο 1 του παρόντος. Το ταμείο μετρητών και αξιογράφων της Ε.Φ.Ε. καθώς και οι τραπεζικοί λογαριασμοί της εξυπηρετούν αποκλειστικά τις δραστηριότητες της Ε.Φ.Ε.
2. Η οικονομική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 15
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Τακτικό μέλος, το οποίο δεν συμμορφώνεται στις διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή αντιδρά ή αντιστρατεύεται τους σκοπούς της Ε.Φ.Ε., ή προκαλεί αδικαιολόγητα εμπόδια στην εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. ή επιδεικνύει συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τα συμφέροντα ή τους σκοπούς της Ε.Φ.Ε., ή εκθέτει με λόγο ή πράξεις την Ε.Φ.Ε. και τα μέλη της, με απόφαση του Δ.Σ. υπόκειται στις κατωτέρω πειθαρχικές ποινές, αναλόγως της βαρύτητας της περίπτωσης:
• Επίπληξη
• Διαγραφή
2. Μετά την εκδήλωση του παραπτώματος, το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφαση του, την οποία και κοινοποιεί με συστημένη επιστολή του στον ενδιαφερόμενο, καλεί το μέλος σε απολογία ενώπιον του.
3. Στην περίπτωση που χωρίς επαρκή αιτιολογία το μέλος δεν εμφανισθεί την ημέρα και ώρα που έχει ορισθεί, το Δ.Σ. αποφασίζει ερήμην του.
4. Σε περίπτωση που το μέλος κωλύεται να εμφανισθεί και ενημερώσει εγκαίρως το Δ.Σ., ορίζεται νέα ημερομηνία και ώρα προκειμένου να εμφανισθεί.
5. Εφόσον ο απολογούμενος είναι μέλος του Δ.Σ., δεν έχει δικαίωμα ψήφου κατά τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης που τον αφορά.
6. Σε περίπτωση απόφασης περί διαγραφής, το θιγόμενο μέλος μπορεί να υποβάλει σχετική ένσταση, προκειμένου να συζητηθεί στην επόμενη Γ.Σ.

Άρθρο 16
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Tην τροποποίηση του καταστατικού, ή τη διάλυση του σωματείου αποφασίζει η Γ.Σ. που συνέρχεται για τον σκοπό αυτό. Απαιτείται απαρτία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των ταμειακά ενήμερων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) της απαρτίας αυτής. Η Ε.Φ.Ε. διαλύεται μόλις τα μέλη της μείνουν λιγότερα από δέκα (10). Σε περίπτωση διάλυσης της Ε.Φ.Ε. η Βιβλιοθήκη της περιέρχεται στη Βιβλιοθήκη του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου ή στην Εθνική Βιβλιοθήκη, η δε υπόλοιπη περιουσία της εκποιούμενη με δημοπρασία διατίθεται υπέρ κοινωφελούς σωματείου καθοριζόμενου από τη Γ.Σ.

Άρθρο 17
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται με αποφάσεις του Δ.Σ. και τη σχετική νομοθεσία.

Άρθρο 18
ΕΓΚΡΙΣΗ
Το παρόν καταστατικό αναγνώσθηκε και εγκρίθηκε σήμερα, την 4η Φεβρουαρίου 2018, κατ’ άρθρο και στο σύνολο του από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Φ.Ε. Η έναρξη του ισχύει από την εγγραφή του στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.