Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία
Εν Αθήναις τη 24η Νοεμβρίου 1965

Προς το περιοδικόν Φιλοτέλεια
Ενταύθα

Κύριε Διευθυντά,

Έχομεν την τιμήν να ανακοινώσωμεν υμίν, ότι το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ελληνικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας κατά την συνεδρίασιν αυτού της 10ης Νοεμβρίου ε.ε. απένειμεν εις το υμέτερον περιοδικόν την άρτι συσταθείσαν τιμητικήν ημών διάκρισιν του

ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

εις αναγνώρισιν των πολλαπλών υπηρεσιών, ας προσέφερεν εις την ανάπτυξιν του φιλοτελισμού εν Ελλάδι κατά την υπερτεσσαρακονταετή συνεχή και ευδόκιμον έκδοσιν αυτού.

Ευχόμενοι όπως το περιοδικόν “Φιλοτέλεια” διαρκώς βελτιούμενον εξακολουθήση επί πολλά εισέτι έτη προάγον τον φιλοτελισμόν με την αυτήν δραστηριότητα, παρακαλούμεν όπως δεχθήτε τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια και

Διατελούμεν μεθ’ υπολήψεως
Ελληνική Φιλοτελική Ομοσπονδία

Ο Πρόεδρος
Γ. Μ. Φωτιάδης

Ο Γεν. Γραμματεύς
Σ. Γ. Νικολαΐδης