Τον Νοέμβριο του 2000, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας (FEPA) αποφάσισε ομόφωνα να απονείμει στην Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία Τιμητική Διάκριση (Certificate of Appreciation) για τα 75 χρόνια των δραστηριοτήτων της και την αδιάκοπη έκδοση του περιοδικού “Φιλοτέλεια”.

Η FEPA ιδρύθηκε το 1988 και σήμερα εκπροσωπεί περισσότερες από 40 εθνικές ομοσπονδίες σε Ευρώπη και Βόρειο Αφρική. Είναι η τρίτη ηπειρωτική ομοσπονδία που δημιουργήθηκε, μετά τη FIAF (Αμερική) και τη FIAP (Ασία).

Η FEPA καθιέρωσε την Τιμητική Διάκριση (Certificate of Appreciation) το 1999. Μέχρι την ημέρα που τιμήθηκε και η ΕΦΕ, η Τιμητική Διάκριση αυτή είχε απονεμηθεί στους εξής οργανισμούς:

1999 – Philatelic Federation of Switzerland
1999 – Philatelic Society of Zdar (Τσεχία)
2000 – Philatelic Society BriefmarkenFreunde Dusseldorf (Γερμανία)

♦♦♦

Certificate of Appreciation

The Federation of European Philatelic Associations FEPA will appreciate outstanding philatelic activities
of local stamp clubs within its member associations.
FEPA considers it a privilege to honour those above standard activities
that enhance and stimulate philately and that may be used as examples to be published.

It is a great pleasure to felicitate the
HELLENIC PHILOTELIC SOCIETY
promoting philately in Greece for now 75 years with no interruption and with steady dedication.
The Hellenic Philotelic Society is the publisher of the bimonthly and bilingual journal
“PHILOTELIA”
that has appeared uninterruptedly with more than 600 issues since its inception in 1924.
Its appearance was not even interrupted during the years of German occupation in Greece.
This journal has contributed considerably to stimulate and promote philately with stamp collectors in Greece.

November 2000

FEPA President
Ingolf Kapelrud, Norway

FEPA Vice-President
Klaus E. Eitner, Germany

♦♦♦

Σε ελληνική απόδοση το κείμενο έχει ως εξής:

Τιμητική Διάκριση (Certificate of Appreciation)

Η Ευρωπαϊκή Φιλοτελική Ομοσπονδία (FEPA) αναγνωρίζει εξαιρετικές φιλοτελικές δραστηριότητες
τοπικών φιλοτελικών σωματείων που ανήκουν στα μέλη της Ομοσπονδίας.
Η FEPA θεωρεί προνόμιο να τιμά δραστηριότητες που ξεπερνούν τα καθιερωμένα,
ενισχύουν και παρακινούν τον φιλοτελισμό και θα πρέπει να δημοσιοποιούνται ως παραδείγματα.

Με μεγάλη χαρά συγχαίρουμε την
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
η οποία προβάλλει τον φιλοτελισμό στην Ελλάδα ήδη για 75 χρόνια χωρίς διακοπή και με σταθερή αφοσίωση.
Η Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία είναι ο εκδότης του διμηνιαίου και δίγλωσσου περιοδικού
“ΦΙΛΟΤΕΛΕΙΑ”
που κυκλοφορεί ανελλιπώς με περισσότερα από 600 εκδοθέντα τεύχη, από την εμφάνισή του το 1924.
Η έκδοση του δεν διακόπηκε ούτε κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής της Ελλάδας.
Το περιοδικό συνεισέφερε σημαντικά στην κατανοήση και προβολή του φιλοτελισμού μεταξύ των συλλεκτών γραμματοσήμων στην Ελλάδα.

Νοέμβριος 2000

Ο Πρόεδρος της FEPA
Ιngolf Kapelrud (Νορβηγία)

O Αντιπρόεδρος της FEPA
Klaus Ε. Eitner (Γερμανία)